Algemene voorwaarden

Last Amended: februari 25, 2022

Toepasselijkheid artikel 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen van ABT Cleaning (verder te noemen als ABT) gevestigd aan de Rode Ring 23, 1566 HR Assendelft, handelsregister Amsterdam 59625015 “augustus 2003”, BTW NL853576130B01, aangaande alle afgesloten overeenkomsten.

Aanbod / totstandkoming overeenkomst artikel 2 Alle aanbiedingen van ABT zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ABT. ABT verplicht zich binnen een week te berichten of deze opdracht aanvaardbaar is. De opdracht tussen ABT en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ABT en op opdrachtgever waarbij duidelijk datum en tijdstip genoemd worden, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

Prijzen artikel 3 Uitvoering van de opdracht geschiedt tegen de op het moment van orderbevestiging geldende prijs. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan drie maanden zijn verstreken is ABT gerechtigd de prijs te verhogen met de eventueel kosten van lonen, materialen en of schoonmaakmiddelen. Het gehanteerde btw tarief heeft ten alle tijde betrekking op het moment van uitvoering.

Annulering artikel 4 Opdrachten kunnen zonder kosten, tot uiterlijk een dag voorafgaande aan de door ABT opgegeven datum geannuleerd worden. Indien annuleringen plaatsvinden binnen een dag (24 uur) voor uitvoering zal de opdrachtgever 35% van het aanneembedrag, doch met een minimum van € 125,- aan ABT betalen. Indien er noodzaak tot verplaatsing van het tijdstip van uitvoering bestaat, zal er geen boete van welke zijde dan ook opeisbaar zijn. Bij het annuleren en/of niet verder laten uitvoeren van een opdracht op locatie om welke reden dan ook brengt ABT € 125,- in rekening voor de voorrijkosten /proefreiniging.

Reclames artikel 5 Opdrachtgever dient klachten over de door ABT uitgevoerde werkzaamheden binnen 2 dagen na uitvoering aan ABT schriftelijk kenbaar te maken, bij het in gebreke blijven van melding van eventuele klachten kunnen deze na genoemde periode niet meer in behandeling worden genomen.

Garantie artikel 6 ABT garandeert dat de uiterste zorgvuldigheid zal worden betracht ten aanzien van de goede uitvoering van het project zodat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.

Aansprakelijkheid artikel 7 ABT is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van ABT. Het te vergoeden bedrag kan nimmer hoger zijn dan de aanneemsom. ABT is echter niet aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door: het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met reiniging in verband staan. Door het verkleuren van de meubelstof loslaten van de kleur van meubelstof of het loslaten van meubelstof van de vulling. U als klant dient vooraf op de hoogte te zijn of uw meubelstof gereinigd kan/mag worden. Beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van ABT. het voor het door ABT opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar ABT in het kader van de werkzaamheden beschermingen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht.

Transport artikel 8 Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan ABT blijft het risico tijdens het transport voor de opdrachtgever.

Betaling artikel 9 Betaling dient gelijk na oplevering contant te geschieden, tenzij overeen is gekomen dat opdrachtgever de nota uiterlijk binnen twee kalander weken zal voldoen via bank. in geval van overschrijding van de betalingstermijn van twee weken is ABT gerechtigd, zonder voorafgaande sommatie, de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. ABT is gerechtigd, in geval van het niet nakomen van de betalingsregeling, deurwaarderskantoor Schoonebeek en Partners te Zaandam in te schakelen en eventueel over te gaan tot gerechtelijke invordering, waarbij de te maken kosten volledig voor rekening van de schuldenaar zullen komen. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Overmacht artikel 10 Indien na totstandkoming van een overeenkomst ABT niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop ABT redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen ABT en opdrachtgever ontbonden. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

Ontbinding artikel 11 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigd persoon. De opdrachtgever dient duidelijk aan te geven wat de reden van de ontbinding is. Bovendien dient, voordat tot ontbinding van de overeenkomst wordt overgegaan, ABT in de gelegenheid gesteld worden aan eventuele verplichtingen te voldoen dan wel tekortkoming te herstellen.

Geschillen artikel 12 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederland recht. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen indien contractpartijen zult een geschil niet zelf in der minne tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan ARAG worden ontworpen. Indien ook ARAG geen oplossing biedt, zal bedoeld verschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ABT voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten.

Copyright © ABT Cleaning 2002-2022 alle rechten voorbehouden

Offerte?

Wij staan voor u klaar!

BEL ONS: 075 6151435